#ZAQUADMANIA

 Stwórz stylizację przynajmniej z jedną rzeczą marki ZAQUAD.

Obserwuj profil @zaquad, otaguj koleżankę na swoim zdjęciu oraz dodaj #zaquadmania.

Czekamy na Wasze kreatywne pomysły!  

Raz na dwa tygodnie najlepsza stylizacja otrzyma wybraną rzecz z kolekcji #zaquad.

Poniżej znajdziesz regulamin konkursu.

 

zaquadmania_new2

 

 

REGULAMIN KONKURSU „Konkurs internetowy #ZAQUADMANIA”
(dalej: „Regulamin”)

§1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]
1. Organizatorem konkursu „Konkurs internetowy” (dalej: Konkurs”) jest ZPHU DANA Danuta
Banaczek z siedzibą przy ul. Kolonia 82b 26-115 w Skarżysku Kościelnym NIP: 664-100-15-
97 , REGON: 290199494, zwana dalej „Organizatorem”.
2. Niektóre czynności związane z przeprowadzeniem wykonuje w imieniu i na rzecz Organizatora
PR manager – Katarzyna Miśkowiec , zwana dalej „Koordynatorem”.
3. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Organizator jest przyrzekającym Nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 k.c.
5. Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszej stylizacji z użyciem rzeczy marki ZAQUAD.
6. Konkurs trwa od dnia 24.03.2017 r. do dnia 31.06.2017 r. (dalej: „Okres Trwania Konkursu”).

§2 [UCZESTNICY KONKURSU]
1. W Konkursie mogą brac udział wszystkie osoby fizyczne działające jako konsumenci, które są
osobami pełnoletnimi posiadającymi ograniczoną zdolnośc do czynności prawnych,
Uczestnikami Konkursu nie mogą byc pracownicy i przedstawiciele Organizatora ani
Koordynatora. W przypadku, gdy Organizator stwierdzi, że w rywalizacji konkursowej brała
udział osoba niespełniająca warunków uczestnictwa, zostanie ona wykluczona z Konkursu oraz
pozbawiona ewentualnej nagrody w Konkursie.
2. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny oraz darmowy.
3. Aby wziąc udział w Konkursie, Uczestnik powinien:
• stworzyc stylizację przynajmniej z jedną rzeczą marki ZAQUAD
• opublikowac zdjęcie na swoim koncie instagrama
• obserwowac konto instagram @zaquad: https://www.instagram.com/zaquad/
• oznaczyc swoją znajomą na zdjęciu (bez szczególnych preferencji)
• dodac pod zdjęciem #zaquadmania
4. Każdy z Uczestników ma prawo zgłosic do Konkursu dowolną liczbę Prac Konkursowych pod
warunkiem, że każda z nich spełniac będzie wymagania wskazane w §2 ust. 3 Regulaminu.
5. Ilekroc w niniejszym Regulaminie jest mowa o dokonaniu Zgłoszenia, należy przez to rozumiec
opublikowanie zdjęcia na koncie instagram według zasad zawartych w §2 ust. 3 Regulaminu.

§3 [NAGRODY]
1. W Konkursie przyznana zostanie nagroda w postaci ubrania marki ZAQUAD. Zwycięzca
konkursu po ogłoszeniu wyników otrzyma na podany przez niego adres mailowy listę ubrań.
Zwycięzca konkursu ma prawo do wyboru tylko jednej rzeczy. (dalej: „Nagrody”):
2. Laureaci Konkursu nie mają prawa do wymiany Nagrody na nagrodę innego rodzaju, ani żądania
wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego Nagrody.
3. Laureat Konkursu nie ma prawa do przeniesienia prawa do Nagrody na osoby trzecie.

§4 [PRZEBIEG KONKURSU]
1. Wybór zwycięzcy konkursu może odbyc się w momencie gdy będzie min. 5 uczestników.
2. Każdy uczestnik publikuję stylizację która musi spełniac wymagania zawarte w §2 ust. 3
3. Wybór najlepszej stylizacji należy do zespołu składającego się z 3 osób: Anna Banaczek
projektantka, właścicielka marki ZAQUAD, Martyna Stefańska, Katarzyna Miśkowiec – PR
manager marki ZAQUAD,
3. Wyniki konkursu ogłaszanę są na głównym profilu instagram:
https://www.instagram.com/zaquad/ , co dwa tygodnie w każdą sobotę.
4. Laureat jest zobowiązany do wysłania w terminie 3 dni poprzez szufladkę ze swojego konta
Instagram (gdzie opublikował zdjęcie) wiadomości zawierającej adres mailowy. Nagroda
przekazana zostanie na zasadach opisanych w §3 Nagrody.
5. Nagrody zostaną wysłane Laureatom do 7 dni w formie przesyłki kurierskiej na adres podany w
nadesłanej wiadomości email.
6.W przypadku, gdy przesyłka z Nagrodą powróci do Organizatora jako nieodebrana przez
Uczestnika (pomimo dwukrotnego awizowania), Uczestnik traci prawo do Nagrody.

§5 [REKLAMACJE]
1.Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą byc zgłaszane pisemnie na adres Koordynatora:
Katarzyna Miśkowiec, Biały Kamień 3/9, 02-593 Warszawa
2.Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.
3.Pisemna reklamacja powinna byc wysłana z dopiskiem „Konkurs” oraz zawierac: imię, nazwisko,
dokładny adres Uczestnika jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
4.W celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, Organizator powoła
komisję konkursową w składzie: jeden przedstawiciel Organizatora oraz jeden przedstawiciel
Koordynatora (dalej: „Komisja”).
5.Reklamacje rozpatrywane są przez Komisję w terminie 14 dni od dnia doręczenia
Koordynatorowi.
6.Uczestnik o decyzji Komisji zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres
podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
7.Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą byc
dochodzone przed sądem powszechnym.

§6 [PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH]
1.Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest KLIENT sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie, przy ul. Warszawskiej 99.
2.Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem,
tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, w celu zamieszczenia
zdjęcia laureata Konkursu na profilu społecznościowym: https://www.instagram.com/zaquad/
oraz w celu sprawozdawczości księgowej i finansowej, zgodnie z odrębnymi przepisami.
3.Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych i ich poprawiania oraz żądania usunięcia.
Administrator informuje, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla uzyskania Nagród
oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
4.Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie
danych osobowych. (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze zm.).

§7 [PRAWA AUTORSKIE]
1. Uczestnik Konkursu, w momencie wydania Nagrody w Konkursie przenosi autorskie prawa
majątkowe do przesłanej Pracy Konkursowej oraz prawa do rozpowszechniania opracowań tej
Pracy Konkursowej, obejmujące, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, następujące pola
eksploatacji: utrwalanie, zwielokrotnianie dowolną techniką (w tym techniką cyfrową i
drukowaną), wprowadzanie do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera, publiczne
wykonanie albo publiczne odtwarzanie, wystawianie, wyświetlanie, nadanie za pomocą wizji lub
fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stacje naziemną, nadanie za pośrednictwem
satelity, równoczesne i integralne nadanie utworu nadawanego przez inną organizację radiową lub
telewizyjną, publikacja i dystrybucja poprzez Internet.
2. Każdy Uczestnik, wraz z dokonaniem Zgłoszenia, upoważnia Organizatora – z prawem
udzielania dalszych upoważnień – do wykorzystania wszelkich Prac Konkursowych Uczestnika,
w szczególności do wprowadzania ich do pamięci komputera lub innego urządzenia,
przetwarzania oraz ich publikacji i rozpowszechniania w związku z Konkursem w okresie jego
trwania i w ciągu dwóch lat po jego zakończeniu.

§8 [POZOSTAŁE POSTANOWIENIA]
1.Organizator upoważnia Komisję nadzorującą prawidłowy przebieg Konkursu, do podejmowania
decyzji w sprawie wykluczania Uczestników Konkursu. Jeżeli decyzje te będą niezbędne do
zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu oraz wyłonienia najlepszych Prac Konkursowych.
2.Na powyżej wymienione decyzje Komisji Uczestnikowi przysługuje reklamacja na zasadach
opisanych w §5 Regulaminu.
3.Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania
przyczyny, jeżeli nie będzie miało to wpływu na prawa nabyte Uczestników.
4.W trakcie trwania Konkursu treśc Regulaminu Konkursu będzie dostępna do wglądu w siedzibie
Organizatora oraz na stronie: www.zaquad.com